Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

บริการของศาล
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้องคดี หรือในระหว่างพิจารณาimage

1. กฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง

2. ข้อมูลแนวทางการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง

3. รายชื่อผู้ไกล่เกลี่ย

4. แบบฟอร์มการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหลังฟ้อง