ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประวัติความเป็นมาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง