Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

บริการของศาล
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

บริการออนไลน์image

1. ระบบยื่นฟ้องและส่งคำคู่ความทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Filing System)

2. ระบบคัดถ่ายเอกสารในสำนวนคดี

3. ระบบขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด

4. ระบบค้นหาอัตราค่านำหมาย

5. ระบบค้นหาข้อมูลคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

6. ระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (Court Integral Online Service : CIOS)

7. ระบบติดตามสำนวนคดี (Case Tracking System)

8. ระบบค้นหาเขตอำนาจศาล (Jurisdiction)

9. ระบบสืบค้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

10. ระบบคำนวณอัตราค่าขึ้นศาลและค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการ

11. การไกล่เกลี่ยออนไลน์

10. COJ Connect