ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การฎีกา

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มาตรา 40 วรรคแรกบัญญัติให้การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณี มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ในคดีแพ่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 วรรคแรก บัญญัติให้การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา และในวรรคสอง การขออนุญาตฎีกา ให้ยื่นคำร้องพร้อมกับคำฟ้องฎีกาภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ โดยให้ศาลชั้นต้นรีบส่งคำร้องพร้อมกับคำฟ้องฎีกาดังกล่าวไปยังศาลฎีกา และให้ศาลฎีกาพิจารณาวินิจฉัยคำร้องให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว ดังนั้น คู่ความสามารถอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีชำนัญพิเศษได้ เมื่อได้ขออนุญาตจากศาลฎีกา และศาลฎีกามีคำสั่งอนุญาตแล้ว