Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงimage

image เอกสารแนบ