Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

เจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้ารายงานตัวต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง image

       วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นางเกษรทิพย์ นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และนางวนิดา อินทรเกษตร จินดารัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ นำคณะเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางที่บรรจุใหม่ (วาระ 7 กุมภาพันธ์ 2567) เข้ารายงานตัวต่อนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และคณะผู้บริหาร เพื่อรับฟังโอวาทและคำแนะนำการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ