Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้อนรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือimage

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน โดยมีนายวรวงศ์ อัจฉราวงศ์ชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นได้มีการบรรยายหัวข้อ “บทบาทหน้าที่ของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง การพิจารณาคดีและบริหารจัดการคดีโดยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในการอำนวยความยุติธรรมในการพิจารณาคดีของศาล” โดยนายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง หัวข้อ “บทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้พิพากษาสมทบ” โดยนายณัฐดนัย หาญการสุจริต ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และหัวข้อ “บทบาทหน้าที่และภารกิจของผู้ประนีประนอมประจำศาล” โดยนายจารุสิทธ เรืองสุวรรณ ผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จากนั้นได้นำเยี่ยมชมห้องพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง                               


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ