Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 15image

        วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 8.30 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 15 โดยนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม และนายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นมีการบรรยายหัวข้อ “เจตนารมณ์ในการจัดตั้งและการมีผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง” บรรยายโดยนายวิชัย อริยะนันทกะ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง หัวข้อ “การพิจารณาและพิพากษาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า” บรรยายโดยนายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ในช่วงบ่ายมีการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมและการดำรงตนของผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง” โดยนายธีรทัย เจริญวงศ์ ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ และมีผู้พิพากษาเข้าร่วมพิธีเปิด ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง                                                             


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ