ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศการกำหนดระยะเวลา การพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

              วันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 นาฬิกา นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มอบหมายให้นายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธาน ในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจตามประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการพิจารณาพิพากษาคดีบางประเภทของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนช่วยพิจารณาคดีหัวหน้าส่วนจัดการงานคดี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ