ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าเยี่ยมคารวะคณะผู้บริหารศาลฎีกา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565

         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวรวุฒิ ทวาทศิน อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายเรืองสิทธิ์ ตันกาญจนานุรักษ์ นายเทอดชัย ธนะพงศ์พร รองอธิบดีผู้พิพากษาฯ และ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางนุจรินทร์ จันทร์พรายศรี ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายลาชิต ไชยอนงค์ ประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ณ ศาลฎีกา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ