ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางจัดอบรมผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันว่าความในศาลจำลอง ประจำปี 2562 (CIPITC Moot Court Competition 2019) โดยในเวลา 13.30 นาฬิกา ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมายและการศึกษาต่อต่างประเทศ” โดยมี นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และผู้เข้าร่วมการแข่งขันประจำปี 2549 และ นายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 จากนั้น เวลา 14.45 นาฬิกา ได้จัดการแนะนำการใช้โปรแกรมค้นคว้าและวิจัยข้อมูลคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยผู้แทนบริษัท Darts-IP ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ