Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

บริการของศาล
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

แผนภูมิการปฏิบัติงานการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี (กรณียื่นคำร้องผ่านระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS : Court Integral Online Service)image

image เอกสารแนบ