Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชนimage

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทางวิชาการ

 

 

การอภิปรายหัวข้อ “กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง”

 

        วันที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทางวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ฉบับแรกด้านทรัพย์สินทางปัญญาและวิชาการระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงนามร่วมกับนายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และมีนายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เป็นพยานในการลงนาม ฉบับที่สองด้านการค้าและการขนส่งระหว่างประเทศระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ โดยมีนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ลงนามร่วมกับนายอาณัติ มัชฌิมา นายกสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ และมีนายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กับนางภัคชริณ ยอดมาลัย เลขาธิการสมาคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและคอนเทนเนอร์ เป็นพยานในการลงนาม

           ทั้งนี้ นางสิริมา กีรตยาคม นักบริหาร 14 ประจำผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย นายวีระยุทธ์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นสักขีพยาน ภายใต้นโยบายประธานศาลฎีกาหัวข้อ “ที่พึ่ง”ซี่งศาลยุติธรรมพร้อมเป็นที่พึ่งของประชาชนในโอกาสแรกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือมีข้อพิพาท และส่งเสริมกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในทุกขั้นตอนเพื่อให้ความขัดแย้งยุติลงด้วยความสมานฉันท์ไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายแก่คู่ความ จึงได้จัดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ที่พึ่งแรกของประชาชน” ขึ้น เพื่อรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ประชาชนและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลให้มีประสิทธิภาพ จากนั้นได้มีการอภิปรายหัวข้อ “กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง” โดยนายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  และนายบุญรอด ตันประเสริฐ ผู้ประนีประนอมประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นวิทยากรอภิปราย และมีนางสาวอภิษฎา พฤฒิวรวงศ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฏิบัติการ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ