ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การบริหารงานคดีโดยการไกล่เกลี่ยและอนุญาโตตุลาการในศาล: สิ่งท้าทายสำหรับศาลไทย โดย วิชัย อริยะนันทกะ | Court-Annexed ADR in Thailand: A New Challenge by Vichai Ariyanuntaka

image เอกสารแนบ