Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อพิจารณาบางประการสำหรับการเลือกเขตอำนาจศาลและท้องถิ่นสำหรับการดำเนินวิธีการอนุญาโตตุลาการสำหรับสัญญาธุรกิจระหว่างประเทศ โดย อธึก อัศวานันท์ และดร. อารียา อัศวานันท์ | Choice of Jurisdiction for International Trade Contracts: Certain Issues for Consideration by Athueck Aavanund and Dr. Areeya Asvanundimage

image เอกสารแนบ