ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน Smartphone และ Tablet Computer: กรณีศึกษา Apple vs. Samsung โดย พรหมพร มูลศาสตร์ จารุวาที และดร. เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู | ข้อพิพาทด้านทรัพย์สินทางปัญญาใน Smartphone และ Tablet Computer: กรณีศึกษา Apple vs. Samsung by Promporn Moolasart Charuwatee and Dr. Piengpen Butkatanyoo

image เอกสารแนบ