ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: การถ่ายทอดเทคโนโลยีกับประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดย นิรดา วีระโสภณ ภัทรวรรณ จารุมิลินท และดร. เพียงเพ็ญ บุตรกตัญญู | Climate Change: Technology Transfer and Intellectual Property Issues by Nirada Werasopon, Pattarawan Charumilinda and Dr. Piengpen Butkatanyoo

image เอกสารแนบ