ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับสิทธิบัตรจากมุมมองของเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ โดย ไชยยศ วรนันท์ศิริ | Some Comments on Patent: The Buddhist Economics’ Perspective by Chaiyos Oranansiri

image เอกสารแนบ