ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การมาถึงของยุคนาโนและไบโอเทคโนโลยีกับระบบการรับจดสิทธิบัตรของไทย ส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา โดย วิศิษฐ์ ศรีพิบูลย์ | Nano and Bio-Technology Coming Up, compared with the Patent Registration of Thailand Support or Obstructed to the IPR by Visit Sripibool

image เอกสารแนบ