Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

กฎหมายการแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์: อีกทางเลือกหนึ่งในการลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ของธุรกิจภาพยนตร์ในประเทศไทย โดย ภาณิศา สุวรรณเมธาจารย์ | Anti-Camcording Act: Another Alternative to Reduce a Copyright Infringing Problem in a Motion Picture Industry in Thailand by Panisa Suwanmatajarnimage

image เอกสารแนบ