ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ขอแจ้งเลื่อนการจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ในหัวข้อ "IP Challenges in the Next Normal" ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal
image

image รูปภาพ
image

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 เมษายน 2564 ข้อ 1 (2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครหรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แล้วแต่กรณี กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จัดกิจกรรมและสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ

คณะทำงานจัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาชั้นสูง (IP Bar 2021) ในหัวข้อ "IP Challenges in the Next Normal" ความท้าทายของทรัพย์สินทางปัญญาในยุค Next Normal ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับการอบรมจากการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease  COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว คณะทำงานมีความจำเป็นต้องเลื่อนการอบรมทั้งหมดออกไป

ในการนี้ คณะทำงานได้ประสานงานกับโรงแรมที่จะจัดการอบรมและวิทยากรผู้เกี่ยวข้องทุกท่านเรียบร้อยแล้ว จึงได้ปรับโปรแกรมการอบรมเป็นวันเสาร์ที่ 3, 10, 17 และ 31 กรกฎาคม 2564 และวันเสาร์ที่ 7, 14, วันอาทิตย์ที่ 22 และวันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 โดยรายละเอียดตารางการอบรมปรากฏตามเอกสารแนบ

คณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณในคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรทุกประการ


image เอกสารแนบ