Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มอบเงินสวัสดิการแก่ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น image

           วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายพรชัย หวังประเสริฐกุล นางสาวสมรศรี ตีระวัฒนานนท์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนางเกษรทิพย์ นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มอบเงินสวัสดิการและอวยพรแก่นางสาวทัศวรรณ จิตรบำเพ็ญ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ณ ห้องทำงานผู้บริหาร ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ