Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประชุมร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาimage

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายอำพล บุญประภากร ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายณัฐพล เรืองนุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นางเกษรทิพย์ นิวาสวุฒิกิจ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และเจ้าหน้าที่ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท เข้าประชุมร่วมกับนางแววดาว ดำรงผล ผู้อำนวยการกองกฎหมาย ผู้แทนกรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ  เพื่อกำหนดแนวทางในการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริม
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและทางวิชาการ (MOU) ระหว่างศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
  ผ่านระบบออนไลน์ Google meet ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ