Accessibility Tools

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 และพิธีมอบรางวัลศาลดีเด่น และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการimage

       วันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยนายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ตัวแทนผู้พิพากษาสมทบฯ และตัวแทนผู้ประนีประนอมฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างการประกวดศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 และพิธีมอบรางวัลศาลดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติแก่ศาลที่ได้ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมตามนโยบายประธานศาลฎีกา “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” จากนั้นนางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากนายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ณ ห้องแชฟไฟร์ 101 อาคารศูนย์การประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม                                                    


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ