ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “ข้อกำหนดของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2566”

         วันที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มอบหมายให้นายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนางชนม์ทิตา บัวทอง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธาน ในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ “ข้อกำหนดของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พ.ศ. 2566” โดยมี ว่าที่ ร.ต.สุธิกิติ์ ประเสริฐฤทธิ์ เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ ร่วมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับข้อกำหนดดังกล่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ