ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาท

         วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  โดยนายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง  ได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท ในคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ม.59/2565 ในเรื่องการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ โดยคู่ความฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยเข้าร่วมการไกล่เกลี่ย  ณ ห้องไกล่เกลี่ย ชั้น 5 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

           ทั้งนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้ส่งเสริมให้มีการไกล่เกลี่ย เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายประธานศาลฎีกา นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ “รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน” ในข้อรับใช้ประชาชน ยกระดับการอำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน มุ่งให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มกำลังความสามารถ โดยถือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง เน้นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่มาใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการของศาลยุติธรรมโดยง่าย สะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อธำรงความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรศาลยุติธรรม


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ