ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง (รุ่นที่ 15)

             เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 - 16.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดสอบข้อเขียนผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่นที่ 15) เฉพาะผู้สมัครใหม่ จำนวน 82 คน ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยจะมีการประกาศผลสอบภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เพื่อดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ