ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดอบรมให้แก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง (รุ่นที่ 15) ในวันที่ 3

          วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดอบรมให้แก่ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง (รุ่นที่ 15) จำนวน 134 คน ซึ่งเป็นการอบรมในวันที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก นายตุล เมฆยงค์ รองประธานศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ” ศาสตราจารย์พิเศษ วิชัย อริยะนันทกะ อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายอนุญาโตตุลาการ” นายธนัชพันธ์ วิสิทธวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงปทุมวันช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายลิขสิทธิ์” และนายณัฐพล เรืองนุ่ม ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง บรรยายในหัวข้อ “การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีทรัพย์สินทางปัญญาและคดีการค้าระหว่างประเทศ” ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ