ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าร่วมบันทึกเสียงเพื่อเผยแพร่ใน COJ PODCAST

        เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายเริงชัย ลิ้มภักดี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนางอารยา ธีรการุณวงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าร่วมบันทึกเสียงให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ รายการ “IP&IT Mini-Bar” ในชื่อตอน “Ep.1 ลิขสิทธิ์น่ารู้” เพื่อเผยแพร่ใน COJ PODCAST ผ่านทางเว็บไซต์ศาลยุติธรรม, YouTube “COJ Channel” และผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆ ณ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม ชั้น 4 อาคารศาลอาญา


image รูปภาพ
image
image
image
image

image เอกสารแนบ