ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT Bar 2022)
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

เรียนผู้สมัครเข้ารับการอบรมและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

                    ด้วยรัฐบาลได้กำหนดแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงเห็นสมควรให้ปรับรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT Bar 2022) ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) ฉบับที่ ๒๔ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๕ ของคณะอนุกรรมการศึกษา ติดตามและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-19) สำนักงานศาลยุติธรรม

                    ในการนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ ดังนี้

                    1. การจัดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายการค้าระหว่างประเทศชั้นสูง (IT Bar 2022) จะจัดขึ้นตามกำหนดวันและเวลาเดิม แต่จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นการอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom

                    2. มีการปรับลดค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมดังนี้

                              - ปกติท่านละ 25,000 บาท                 เป็นท่านละ 18,000 บาท

                              - Early Bird ท่านละ 23,000 บาท        เป็นท่านละ 16,500 บาท

                    3. สำหรับผู้ที่ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมแล้ว จะมีการติดต่อคืนค่าลงทะเบียนภายหลังจากเริ่มการอบรม

                    4. ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านจะได้รับของสมนาคุณรวม 4 รายการ ดังนี้

                              - แฟ้มเอกสารปกโครงการ สันแฟ้มชื่อผู้เข้ารับการอบรม 1 แฟ้ม

                              - กระเป๋าใส่เอกสารสกรีนลายโครงการ 1 ใบ

                              - หน้ากากผ้าลายโครงการ 2 ชิ้น

                              - หนังสือรวมคำพิพากษาศาลฎีกาคดีการค้าระหว่างประเทศ 1 เล่ม

                    คณะทำงานขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณในคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรทุกประการ

 

สามารถลงทะเบียนเข้ารับการอบรมได้ที่ https://forms.gle/dXdP5qtB1ydbfD5j8

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ส่วนกิจการพิเศษและการต่างประเทศ 021410733, 021411910 ต่อ 11855
อิสรารัสมิ์ 0908988471
นวลนลิน 0815355110
ศิริมาดา 0853011610
E-mail: [email protected]

 


image เอกสารแนบ