ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

           เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 9.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่ ผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ