ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “TAI Smart Internship 2021”

             เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ให้การต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “TAI Smart Internship 2021” ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม โดยเมื่อเวลา 9.00 นาฬิกา นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนางสาวกิติมา เสียงฉ่ำ ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ได้กล่าวต้อนรับและอธิบายกระบวนวิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จากนั้น ได้ให้คณะนิสิตนักศึกษาสังเกตการณ์การนั่งพิจารณาคดีโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องพิจารณาคดีที่ 12 ถ่ายทอดไปห้องที่ 10 และ 15 ต่อมาในเวลา 11.00 นาฬิกา นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “กฎหมายลิขสิทธิ์ในยุคโซเชียลมีเดีย” และในช่วงบ่าย นางสาวกิติมา เสียงฉ่ำ ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วิชาชีพนักกฎหมาย” นายวีกิจ เจริญสุข ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “คดีร้องขอบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ” ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Cisco Webex ณ ห้องประชุมตราชู ชั้น 6 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง                                      .


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ