ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ย้ายจุดให้บริการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาที่บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1

               ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้ย้ายจุดให้บริการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้มาติดต่อราชการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease : COVID – 19) มาที่บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น 1 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ