ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ประชุมเตรียมความพร้อมกรณีสถานการณ์ฉุกเฉินหากเกิดการแพร่กระจายของไวรัส COVID-19
image

image รูปภาพ
image
image
image

                        วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง มอบหมายให้ นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และ นางศิริพร เด่นเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนงานในศาล เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกรณีสถานการณ์ไวรัส COVID-19 พัฒนาไปสู่ระยะที่รุนแรงขึ้น กำหนดแนวทางปฏิบัติทั้งในกรณีสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น รวมถึงกำหนดให้มีการรายงานสถานการณ์ในทันทีเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ภายในบริเวณศาล ทั้งนี้ ภายใต้แนวทางของสำนักงานศาลยุติธรรม


image เอกสารแนบ