ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เผยแพร่หนังสือและวัสดุสารสนเทศจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO)
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้รับหนังสือและวัสดุสารสนเทศด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มเติมจำนวน 15 รายการจากองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization: WIPO) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือด้านวิชาการในการพัฒนาและบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามเอกสารแสดงเจตจำนงที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางลงนามร่วมกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในการนี้ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางได้นำหนังสือและวัสดุสารสนเทศจำนวน 15 รายการดังกล่าวและที่ได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วจำนวน 1,496 รายการ รวบรวมไว้ ณ วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อเผยแพร่แก่บุคลากรของศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ


image เอกสารแนบ