ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “French Criminal Proceedings” โดย Ms. Mona Pinzan ผู้ช่วยผู้พิพากษาจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส
image

image รูปภาพ
image
image
image

                                เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “French Criminal Proceedings” ผู้บรรยาย Ms. Mona Pinzan, ผู้ช่วยผู้พิพากษา, สถาบันอบรมผู้พิพากษาแห่งชาติ สาธารณรัฐฝรั่งเศส (Trainee Judge, L'Ecole Nationale de la Magistrature (ENM)) โดย นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอม และข้าราชการในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อเป็นการเพิ่มองค์ความรู้ระหว่างการดำเนินกระบวนพิจารณาของประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยมีผู้ดำเนินรายการ นางสาวชนาภา ชอบพิเชียร นายสักกพันธุ์ จิตรจง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ผู้แปลและสรุป นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ ห้องส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 6 ศูนย์วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ