ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คณะทำงานขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ นำเสนอการใช้งานระบบ e - Filing
image

image รูปภาพ
image
image
image

                                เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 10.00 – 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง คณะทำงานขับเคลื่อนระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ นำโดย นางสาวกองกนก โกศัลลกูฏ สุขพันธุ์ถาวร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักส่งเสริมงานตุลาการ และทีมพัฒนาระบบจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เข้านำเสนอการใช้งานระบบยื่น ส่ง และรับคำคู่ความและเอกสารทางระบบรับ – ส่งอิเล็กทรอนิกส์ (e – Filing System) ซึ่งได้เริ่มมีการให้บริการยื่นฟ้องผ่านระบบดังกล่าวเพื่อเพิ่มช่องทางการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ง่าย อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาศาลยุติธรรมไปสู่การเป็นศาลดิจิทัล (D – Court) ภายในปี พ.ศ. 2563 ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสุวิชา นาควัชระ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้พิพากษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการนำเสนอระบบดังกล่าวเพื่อนำมาพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ต่อไป


image เอกสารแนบ