ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพฯ ณ บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย)
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 8.00 – 12.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง ณ บริษัท ดับบลิว.ซี.เอส.ซันชิโร่ (ประเทศไทย) โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ และ นางรัตนา ตฤษณารังสี รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีซันชิโร่ ให้เกียรติต้อนรับและนำชมพร้อมสาธิต ระบบนวัตกรรมห้องอบและพ่นสี เครื่องดึงตัวถังรถยนต์ จากนั้นเป็นวิทยากรบรรยาย หลักคิดกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี มีประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างไร เพื่อเพิ่มศักยภาพ เสริมสร้างความรู้ ทักษะในการทำงาน สามารถนำแนวคิดไปปรับใช้ให้ตรงกับการทำงาน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรม


image เอกสารแนบ