ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นโยบายประธานศาลฎีกา
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

                    เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.30 นาฬิกา นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ได้แถลงนโยบายประธานศาลฎีกาและกำหนดแนวทางการบริหารศาลยุติธรรม ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ ถ.ราชดําริ  โดยมีผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรมทุกชั้นศาล จำนวน 112 ท่าน เข้าร่วมการประชุม และมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังบุคลากรของศาลยุติธรรมและประชาชนผ่านระบบ Facebook Live อีกด้วย