ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางต้อนรับ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เข้าศึกษาดูงาน
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง กล่าวต้อนรับ นักศึกษา และอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 43 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยคณะผู้เข้าศึกษาดูงานได้เข้ารับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การพิจารณาคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ” วิทยากรบรรยาย โดย นายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จากนั้นได้เยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานส่วนงานต่าง ๆ ภายในศาล เช่น การพิจารณาคดีโดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ การพิจารณาคดีโดยการบันทึกภาพและเสียงด้วยระบบดิจิทัล และศูนย์วิทยบริการ ณ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ