ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “Current Complex and Practical Issues in Patent, Trade Secret and Trademark Litigation”
image

                   ด้วยชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีกำหนดจัดการสัมมนาและประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ในหัวข้อ “Current Complex and Practical Issues in Patent, Trade Secret and Trademark Litigation” โดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 ท่าน จากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (European Patent Office: EPO) และมี ดร. เลอสรร ธนสุกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร.เจษฎ์ โทณวณิก ทนายความหุ้นส่วน สำนักกฎหมายมโนทัย-เจษฎ์ แอนด์ แอสโซสิเอทส์ และ ศ. (พิเศษ) วิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เป็นผู้แปลสรุปเป็นภาษาไทย ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 นาฬิกา ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม 3 โรงแรม เดอะ สุโกศล ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

                  ในการนี้ ชมรมผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR Code ที่ปรากฏในโปสเตอร์