ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง จัดบรรยายพิเศษ “Regulating Cross-Border Data Flows in a Data-Driven World”
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

                    วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 9.30 – 11.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Regulating Cross-Border Data Flows in a Data-Driven World” โดยมี Professor Andrew Mitchell, Director of Studies,  International Economic Law, Melbourne Law School, University of Melbourne เป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมด้วย นายทศพล พิทักษ์เนตินัย ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นวิทยากรผู้ดำเนินรายการ โดยมี นางสาวสมิตา ต้นธีรวงศ์ และ นางอารยา ธีรการุณวงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง แปลสรุป โดยการบรรยายนี้ทำให้ผู้เข้าฟังทราบถึงแง่มุมของการควบคุมการเคลื่อนไหวข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการค้าผ่านกลไกของข้อตกลงระหว่างประเทศและบทบาทของ WTO ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงประเด็นสำคัญที่ควรนำมาพิจารณา เช่น การคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้ข้อมูล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค ความมั่นคงของประเทศ ทรัพย์สินทางปัญญา การค้า และภาษี เป็นต้น


image เอกสารแนบ