ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

The Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
image

image รูปภาพ
image
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ศาลและภาคดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การติดตามผลการดำเนินงานจากการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นศาลดิจิทัล Digital Court 2020 ในระบบงานธุรการ” โดยมี นางศิริพร เด่นเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และหัวหน้าส่วน ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการคัดถ่ายคำพิพากษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์” และหัวข้อ “ก้าวใหม่ของหนังสือราชการยุคดิจิทัล และการให้บริการขอรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินกลาง ผ่านระบบ KTB CORPORATE ONLINE” เพื่อให้ข้าราชการของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ รองรับบทบาทของหน่วยงานสู่ศาลดิจิทัล ณ ฐณิชาฌ์ รีสอร์ท อัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม


image เอกสารแนบ