ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร เข้าศึกษาดูงาน
image

image รูปภาพ
image
image
image

                   เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน ๒๕62 เวลา ๐๙.๐๐ – 12.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมตัวแทนสิทธิบัตร (Patent Agent) กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าศึกษาดูงานเยี่ยมชมขั้นตอนการดำเนินงานส่วนงานต่าง ๆ ภายในศาล เช่น การพิจารณาคดีโดยการบันทึกภาพและเสียงด้วยระบบดิจิทัล การพิจารณาคดีโดยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ วิทยบริการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง และเยี่ยมชมของกลางในคดีละเมิดเครื่องหมายการค้า และละเมิดลิขสิทธิ์ จากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ “นโยบายการพิจารณาคดีสิทธิบัตร” โดยมี นายสุวิทย์ รัตนสุคนธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง วิทยากรบรรยาย และตอบข้อซักถาม ณ ห้องดุลพาห ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง


image เอกสารแนบ