ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลางศึกษาดูงาน โรงงานกระดาษ ดั๊บเบิ้ล เอ และ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนฯ
image

image รูปภาพ
image
image
image

          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ๒๕62 เวลา 19.00 นาฬิกา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดย นางศิริพร เด่นเจริญ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พร้อมเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 40 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี และ ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อรับฟังบรรยายสรุปในหัวข้อ "การบริหารจัดการองค์กรเพื่อรณรงค์การประหยัดวัสดุอุปกรณ์กระดาษภายในหน่วยงานและการพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ให้ข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ และลูกจ้างของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง มีจิตสำนึกที่ดีในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้วัสดุกระดาษ และสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นศาลดิจิทัล (Digital Court) ภายในปี 2020 ตามเป้าหมายของสำนักงานศาลยุติธรรม


image เอกสารแนบ