ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

บริการของศาล
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อควรรู้สำหรับประชาชน

การขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

หากศาลพิพากษาลงโทษปรับจำเลยและจำเลยไม่มีเงินชำระค่าปรับ จำเลยจะถูกกักขังแทนค่าปรับอัตรา 500 บาท ต่อ 1 วัน แต่ปัจจุบันประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 30/1 ถึง มาตรา 30/3 กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมฯ แทนค่าปรับ ในกรณีที่ผู้นั้นไม่มีเงินชำระค่าปรับได้

 

บุคคลที่สามารถขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

ผู้ต้องโทษปรับตามคำพิพากษาซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา (มิใช่นิติบุคคล) และไม่มีเงินชำระค่าปรับ

 

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

          *** ปัจจุบันกฎหมายไม่ได้กำหนดแล้วว่า ศาลจะต้องพิพากษาปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท จำเลยจึงจะขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับได้ เพราะฉะนั้นแม้ค่าปรับตามคำพิพากษาจะสูงกว่าแปดหมื่นบาท จำเลยก็มีสิทธิขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมฯ แทนค่าปรับ

  1.  งานที่ศาลกำหนดให้ทำจะเป็นไปตามความรู้ความสามารถของผู้ต้องโทษปรับ
  2. การทำงานที่ถือว่าเป็น 3 วัน อาจทำเพียง 2-4 ชั่วโมงก็ได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลยุติธรรม พ.ศ.2546 ว่าด้วยการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทำงานหนึ่งวัน

  1. คำสั่งของศาลที่อนุญาตให้เปลี่ยนโทษปรับเป็นการทำงานบริการสังคม หรือคำสั่งไม่อนุญาต กฎหมายกำหนดให้

เป็นที่สุด ผู้ร้องไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาต่อไปได้  แต่อาจเปลี่ยนแปลงเพิกถอนภายหลังได้ ถ้าความปรากฏแก่ศาลหรือคำ

แถลงของโจทก์หรือเจ้าพนักงานว่าผู้ต้องโทษปรับมีเงินพอชำระค่าปรับได้ในเวลายื่นคำร้อง  หรือหากภายหลังมีการฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งหรือเงื่อนไขที่ศาลกำหนด ศาลอาจเพิกถอนคำสั่งอนุญาตดังกล่าว และให้ปรับหรือกักขังแทน

ค่าปรับโดยหักจำนวนวันทำงานมาแล้วออกจากจำนวนเงินค่าปรับได้

  1. ถ้าระหว่างทำงานบริการสังคม ผู้ต้องโทษปรับไม่ต้องการทำงานต่อไป อาจร้องขอเปลี่ยนเป็นรับโทษปรับ หรือ

กักขังแทนค่าปรับก็ไต้ ศาลต้องอนุญาตตามคำร้องนี้ โดยหักจำนวนวันที่ทำงานมาแล้วออกจากจำนวนเงินค่าปรับ

 

ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการกําหนดจํานวนชั่วโมงที่ถือเป็นการทํางานหนึ่งวัน และแนวปฏิบัติในการให้ทํางานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ และการเปลี่ยนสถานที่กักขัง ->

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2