ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

บริการของศาล
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ข้อมูลสำหรับบริการที่มีประชาชนขอรับบริการจำนวนมาก

1. บริการคัดถ่ายคำพิพากษาและคำสั่งศาลทั่วประเทศ สามารถติดต่อได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง ส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 หมายเลขโทรศัพท์ 02141-1910 ถึง 14 ต่อ 11914, 11792, 11793 ผู้ร้องสามารถขอคัดถ่ายได้ภายหลังจากครบ 10 วันทำการ นับแต่วันที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดูรายละเอียดได้ที่นี่

บุคคลผู้มีสิทธิขอคัดและวิธีการขอคัดถ่ายคำพิพากษา วิธีการขอคัด เอกสารที่ต้องเตรียมมา ดูรายละเอียดได้ที่นี่

ผู้ร้องสามารถขอรับไฟล์คำพิพากษาแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการคัดถ่ายเอกสาร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถใช้แทนต้นฉบับได้ โดยถือว่าเป็นสำเนาเอกสารที่ได้รับรองแล้ว ผ่านระบบ CIOS อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่นี่

2. บริการขอรับหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด à สามารถติดต่อได้ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯกลาง ส่วนงานใด ชั้นใด หมายเลขโทรศัพท์สอบถาม สามารถขอรับได้ภายหลังจากคดีถึงที่สุดแล้ว (ครบ 1 เดือน นับแต่วันที่ศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาและไม่มีฝ่ายใดอุทธรณ์หรือขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไป  หรือนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา)

บุคคลผู้มีสิทธิขอคัดและวิธีการขอคัดถ่ายคำพิพากษา (เฉพาะคู่ความในคดีเท่านั้น) ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. 147 วรรคสาม , วิธีการขอคัด,

เอกสารที่ต้องเตรียมมาผู้ร้องสามารถขอหนังสือรับรองฯได้ผ่านระบบ CIOS อีกทางหนึ่ง โดยไม่ต้องเดินทางมาศาล สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่นี่

3. ระบบการส่งเอกสารและการประกาศนัดไต่สวน โดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-Notice) ดูรายละเอียดได้ที่นี่  และ สามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่นี่

4. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ดูรายละเอียดได้ที่นี่