ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ประกาศฯ เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนหรือผู้มีสิทธิรับการประเมินผลงานเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง รุ่นที่ 15

image เอกสารแนบ