ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

คลังความรู้
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ความตกลงการค้าเสรี (FTA) และประเด็นด้านกฎหมายแรงงาน: ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีและการเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีทางการค้าในอนาคต โดย ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล | The Free Trade Agreements (FTAs) and Labor Law Issue: The Impact on Labor Employment and the Future Negotiation of Free Trade Agreement by Dr. Kamalinne Pinitpuvadol

image เอกสารแนบ