ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

Central Intellectual Property and International Trade Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการอบรมและปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบ ในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ ๑๓
image

image รูปภาพ
image
image
image
image
image

                เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 – 1๖.30 น. ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ได้จัดกิจกรรมการรายงานตัวและอบรมปฐมนิเทศผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวนทั้งสิ้น 69 คน โดยมี นางสุวิชา นาควัชระ  อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นประธานในพิธีเปิด นายวัชรพล สุนทระศานติก เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายวิชัย อริยะนันทกะ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง นางสาวสุธิศา พุกกะเวส ประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ นางจารุนันท์ อึ้งภากรณ์ รองประธานชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ และนายปรีชา เศขรฤทธิ์ ที่ปรึกษาชมรมผู้พิพากษาสมทบฯ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมใหญ่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร


image เอกสารแนบ